Сургалтын алба

ШУТИС-ийн БУХС. Сургалтын албаны ажил үүргийн хуваарилалт
д.д Ажилтны нэр Албан тушаал Үндсэн хариуцдаг ажил Нэмэлт ажил
1 Ц.Батдулам Сургалтын  албаны чанар хариуцсан ажилтан Сургалтын  чанар, сургалтын төлбөрийн бүртгэл, гүйцэтгэлийн мэдээ, дотоод хяналтын чиг үүргүүд Сургуулийн үнэлгээний голч дүнгийн судалгааг гарган, шинжилгээ хийх, Багш, оюутан, ажил олгогчдоос санал асуулга, сэтгэл ханамжийн судалгаа авах, үр дүнг боловсруулах, дүгнэлт гаргах, удирдлагад танилцуулах, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах,  Боловсролын зээлийн сангийн (БЗС)-ийн санхүүжилтийн тооцоо, Профессор багш нарын цагийн ачаалалд шинжилгээ хийж санал өгөх, Багш, ажилтны өөрийн үнэлгээний систем, веб ашиглалтад дүгнэлт хийж холбогдох удирдлагад танилцуулах, сургалтын төлбөр, СТС-ийн буцалтгүй тусламж, тэтгэлэгийн баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх, хадгалах, аудитаар хянуулах
2 Ц.Дарьсүрэн Хичээл зохицуулагч БУХС-ийн хичээлийн хуваарь, шалгалтын хуваарь, хичээлийн бүртгэл Сургууль хоорондын кредитийн тооцоо, Багш нарын  цагийн тооцоог А.Б.В -ийн нийлбэрээр нь БУХС, БАТС-аар нь гаргах, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах, профессор, багш нарын илүү цагийн тооцоог нэгтгэн гаргах, хичээлийн хуваарь, сургалтын төлөвлөгөө, цагийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх, хадгалах, хянуулах
3 Т.Пүрэвзул Сургалтын албаны ажилтан  Маркетингийн менежмент, Хүний нөөцийн менежмент, Мэдээллийн системийн менежмент, Санхүүгийн менежмент, Олон улсын бизнесийн менежмент, Бизнесийн удирдлага мэргэжлийн бакалаврын оюутан Профессор, багш нараас оюутныг үнэлсэн үнэлгээнд шинжилгээ хийх /хариуцсан хичээлүүдээр/, ДБ тайлан, Дүн дүйцүүлэлт, Шилжин ирсэн оюутны бүртгэл, ҮГД-ийн судалгаа,  ESIS -д мэдээлэл оруулах, Эчнээ сургалт, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах, Салбарын эрхлэгчийн туслах, багш нарын хамт төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг гаргах, хариуцсан оюутны сургалтын төлбөрийн авлагыг барагдуулах ажил зохион байгуулах
4 Б.Болороо Сургалтын албаны ажилтан Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент, Үйлдвэрлэлийн менежмент , Менежментийн багц мэргэжлийн бакалаврын оюутан Профессор, багш нараас оюутныг үнэлсэн үнэлгээнд шинжилгээ хийх /хариуцсан хичээлүүдээр/, Төгсөлтийн ажил хамгаалуулах комиссын тушаалын хавсралтыг нэгтгэх, хянуулах, Өвөл, зуны сургалтын дүн, Кредит шууд тооцох шалгалтын дүн, Дүн дүйцүүлэлт,  Дүнгүүд үдэж хавтаслах, Файлууд нэгтгэх, Оюутны нийтийн тээврийн билет захиалга,  Оюутан-цэрэг хөтөлбөр, ESIS -д мэдээлэл оруулах, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах,  Салбарын эрхлэгчийн туслах, багш нарын хамт төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг гаргах, хариуцсан оюутны сургалтын төлбөрийн авлагыг барагдуулах ажил зохион байгуулах
5 М.Болортуяа Сургалтын албаны ажилтан Нийтийн удирдлага, Төрийн захиргааны менежмент, Олон нийттэй харилцах ажил, Нийгмийн ажил, Соёл судлал, Харилцаа холбооны менежменm, Аялал жуулчлалын менежмент мэргэжлийн бакалаврын оюутнууд  Профессор, багш нараас оюутныг үнэлсэн үнэлгээнд шинжилгээ хийх /хариуцсан хичээлүүдээр/, Дүн дүйцүүлэлт, ESIS -д мэдээлэл оруулах, Оюутны замын зардлын тооцоо, Оюутны ЭМДаатгал, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах, Салбарын эрхлэгчийн туслах, багш нарын хамт төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгааг гаргах, хариуцсан оюутны сургалтын төлбөрийн авлагыг барагдуулах ажил зохион байгуулах
БуХС-ийн БАТС-ийн Сургалтын алба
1 С.Чимгээ Сургалтын албаны ажилтан БАТС-ийн хичээлийн хуваарь, шалгалтын хуваарь, багш нарын цагийн бүртгэл  Докторантын элсэлт, кредитийн болон сэдэв удирдагчийн тушаалын хавсралт,  төгсөгчөөр   UNIMIS-д бүртгэх,  дипломын хавсралт хэвлэх,  докторантын дүн  дүйцүүлэлт, дүн тулгалт, шилжилт хөдөлгөөн, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах, Профессор, багш нараас оюутныг үнэлсэн үнэлгээнд шинжилгээ хийх /докторантын   хичээлүүдээр/,  төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа
2 Д.Нямсүрэн Сургалтын албаны ажилтан Бүх мэргэжлийн магистрант Магистрантын  элсэлт, кредит баталгаажуулах,  сэдэв, удирдагчийн,  шилжилт хөдөлгөөний  болон бакалаврын зөрүү хичээлийн тушаалын хавсралт бэлдэх, ESIS-д мэдээлэл оруулах, ДБ тайлан, дипломын хавсралт хэвлэх,  сургууль хоорондын кредитийн тооцоо, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах, Профессор, багш нараас оюутныг үнэлсэн үнэлгээнд шинжилгээ хийх /магистрантын  хичээлээр/, магистрантын сургалтын төлбөрийн авлагыг барагдуулах ажил зохион байгуулах

© 2014 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан