Эрдэм шинжилгээ, судалгааны үндсэн чиглэл

Технологийн менежментийн салбар
 • Жижиг дунд бизнесийн хөгжил төлөвшлийн асуудал;
 • Инноваци, инновацийн удирдлагын хөгжлийн асуудал;
 • Аж үйлдвэрийн салбарын өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийн судалгаа;
 • Технологийн менежмент, хөгжлийн удирдлага, технологи дамжуулалт, технологийн түвшний үнэлгээ;
 • Логистик, нийлүүлэлтийн хэлхээний удирдлагын асуудал;
 • Аж үйлдвэрийн парк, Технологи, бизнесийн инкубацийн хөгжлийн асуудал;
 • Чанарын удирдлага, стандартчилал, чанарын баталгаажуулалт;
 • Харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн асуудал;
 • Аялал жуулчлалын, үйлчилгээний салбарын хөгжлийн асуудал;
Бизнесийн удирдлагын салбар
 • Байгууллагын цалин хөлс, урамшуулалын судалгаа
 • Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах
 • Байгууллагын мэдээлэлийн системийн боловсруулалт
 • Маркетингийн судалгаа
 • Санхүүгийн судалгаа
 • Төсөл боловсруулах
 • Хөрөнгийн үнэлгээ
Хүмүүнлэгийн ухааны салбар
 • Монголчуудын гадаад дотоод миграцийн асуудал
 • Соёлын эрх чөлөө
 • Археологи, этнографийн авран хамгаалах малтлага судалгаа
Нийгмийн ухааны салбар
 • Улс төрийн шинжлэх ухаан
 • Хүүхэд, гэр бүл
 • Бодлого судлал
 • Нийтийн удирдлага
 • Нийгмийн философи
 • Сэтгэл судлал
 • Нийгмийн хамгаалал
 • Имиж судлал
 • Жендер судлал
 • Боловсролын удирдлага