Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:
1. А.Энхбат Доктор (Ph.D)

Эрдминй зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга:
2. Б.Цэрэгмаа Доктор (Ph.D)

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:
3. Г.Батхүрэл Доктор (Sc.D), профессор
4. Л.Оюунцэцэг Доктор (Sc.D), профессор
5. Б.Цэцгээ Доктор (Sc.D), дэд профессор
6. Н.Галиймаа Доктор (Ph.D), профессор
7. Г.Баттүвшин Доктор (Ph.D), дэд профессор
8. П.Жаргалтуяа Доктор (Ph.D), дэд профессор
9. Х.Пүрэвдагва Доктор (Ph.D), профессор
10. Б.Энхтуяа Доктор (Ph.D), профессор
11. Б.Долгор Доктор (Ph.D), дэд профессор
12. Ц.Энхбаатар Доктор (Ph.D), дэд профессор
13. Б.Пүрэвсүрэн Доктор (Ph.D), дэд профессор
14. Ц.Батцэрэн Доктор (Ph.D), дэд профессор
15. С.Туяа Доктор (Ph.D)
16. С.Чулуун Доктор (Sc.D), Профессор
17. Д.Байгал Доктор (Ph.D), дэд профессор