Сургалтын алба

Сургалтын албаны ажилтнуудын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн  ажил үүргийн хуваарилалт
 
Д Ажилтны нэр Албан тушаал Үндсэн хариуцдаг ажил Нэмэлт ажил
1 Ц.Батдулам Сургалтын  албаны чанар хариуцсан ажилтан Сургалтын  чанарын судалгаа, сургалтын төлбөрийн бүртгэл, гүйцэтгэлийн мэдээ Сургуулийн үнэлгээний голч дүнгийн судалгааг гарган, шинжилгээ хийх, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах,  Боловсролын зээлийн сангийн (БЗС)-ийн Оюутны хөгжлийн  зээл, буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтийн тооцоо, тайлан судалгаа,  БЗС-ийн мэдээллийн систем дэх бүртгэл, UNIMIS-ийн төлбөр дэд системд сургалтын төлбөр, оюутны хөгжлийн зээл, тэтгэлэг, хөнгөлөлт төлбөрийн буцаалтыг бүртгэх, оюутны төлбөрийн тооцоог хийж тойрох хуудсыг зурах, төлбөрийн холбоотой өргөдөл хүлээн авч холбогдох тооцоог хийж санхүүд өгөх, улирал бүр  санхүүтэй оюутан нэг бүрээр төлбөрийн тулгалт хийх, ДБ-2 сургалтын төлбөрийн үзүүлэлт, сургалтын төлбөрийн нэгдсэн судалгаа гаргах, сургалтын төлбөрийн орлогын баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх, хадгалах, аудитаар хянуулах
2 Ц.Дарьсүрэн Хичээл зохицуулагч БУХС-ийн болон БаТС-ийн хичээл зохицуулалт,  хичээллэлтэд тавих хяналт, багш нарын ирц бүртгэл Сургууль хоорондын кредитийн тооцоо, Багш нарын цагийн тооцоог А цагийн нэгтгэлээр нь салбар бүрээр гаргах, Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах, профессор, багш нарын цагийн болон илүү цагийн тооцоог нэгтгэн гаргах, ахмад болон гэрээт багш нарын ачааллыг тооцож, хянах, тэдгээрийн цагийн тооцоог хийж, гэрээг байгуулж батлуулах, ШУТИС-ийн Захирлын тушаал гаргуулах ажлыг хариуцан зохион байгуулах, хичээлийн хуваарь, шалгалтын хуваарь, улсын шалгалт, төсөл, дипломын хамгаалалтын хуваарь гаргах, сургалтын төлөвлөгөө, цагийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх, хадгалах, хянуулах
3 Т.Пүрэвзул Сургалтын албаны ажилтан  Маркетингийн менежмент, Хүний нөөцийн менежмент, Мэдээллийн системийн менежмент, Санхүүгийн менежмент, Олон улсын бизнесийн менежмент, Бизнесийн удирдлага мэргэжлийн бакалаврын оюутан Төгсөгчдийг мөшгих судалгааг Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгчийн туслахаас авч нэгтгэх, Багш нарын хичээлийн агуулга /sallybus/-ийг шүүж нэгтгэх, Профессор, багш нараас оюутныг үнэлсэн үнэлгээнд шинжилгээ хийх /хариуцсан хичээлүүдээр/, статистикийн мэдээ, ДБ тайлан, Дүн дүйцүүлэлт, Шилжин ирсэн оюутны бүртгэл, ESIS -д  оюутны мэдээлэл оруулах,  Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах,  сургалтын албаны хурлын протоколыг хөтлөх, бүрэлдэхүүн сургууль хооронд шилжсэн, мэргэжил сольсон оюутны тушаалын хавсралтыг бэлдэх,  хариуцсан оюутны сургалтын төлбөрийн авлагыг барагдуулах ажил зохион байгуулах
4 Б.Болороо Сургалтын албаны ажилтан  Харилцаа холбооны менежмент, Аялал жуулчлалын менежмент, Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент, Нийтийн удирдлага, Төрийн захиргааны менежмент, Олон нийттэй харилцах ажил, Нийгмийн ажил, Соёл судлал , Менежментийн багц мэргэжлийн бакалаврын оюутан Сургалтын албанаас гаргадаг мэдээ, тоон үзүүлэлтүүдийн файлуудыг нэгтгэх, Төгсөгчдийг мөшгих судалгааг Технологийн менежментийн, Нийгмийн ухааны, Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын  эрхлэгч нарын туслахуудаас авч нэгтгэх, Профессор, багш нараас оюутныг үнэлсэн үнэлгээнд шинжилгээ хийх /хариуцсан хичээлүүдээр/, Төгсөлтийн ажил хамгаалуулах комиссын тушаалын хавсралтыг нэгтгэх, хянуулах, Өвөл, зуны сургалтын дүн, Кредит шууд тооцох шалгалтын дүн, Дүн дүйцүүлэлт,  Дүнгүүд үдэж хавтаслах, Оюутан-цэрэг хөтөлбөр,  Магадлан итгэмжлэлийн тайлангийн жил бүрийн үзүүлэлтийн холбогдох хэсгийг гаргах, Оюутны замын зардлын тооцоо, хариуцсан оюутны сургалтын төлбөрийн авлагыг барагдуулах ажил зохион байгуулах