Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын зорилго

Үйлдвэрчний эвлэл нь ажилтан, ажилчдын эвлэлдэн нэгдэж зохион байгуулсан байнгын ажиллагаатай ардчилсан байгуллага бөгөөд, үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь гишүүдийнхээ ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах, арх ашгийг хамгаалахад чиглэнэ