"Санхүүгийн удирдлага" мэргэжил

Байгууллагын санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх, шинжлэх, санхүүгийн удирдлагыг үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөлт, хяналт хийх мэдлэг, чадвартай мэргэжилтэн байна.

 

Олгох мэдлэг:

 • Бизнесийг удирдахуйн ухаан, эдийн засаг, санхүү бүртгэл, санхүүгийн менежмент, банк, үнэт цаасны удирдлага, бизнесийн эрх зүй

 • Эдийн засгийн онол, хөгжлийн онол

 • Санхvvгийн байгууллага, санхvvгийн зах зээлийн  үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг

 • Эдийн засаг, статистик, математикийн загварчлал (симуляци) ашиглан өгөгдөл, мэдээлэл боловсруулах мэдлэг

 • Байгууллагын санхүүгийн удирдлага, төлөвлөлт

Олгох ур чадвар:

 • Байгууллагын санхүү, бүртгэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, шинжлэх

 • Байгууллагын санхүүгийн удирдлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

 • Бизнесийн үйл ажиллагаанд үр ашгийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх

 • Удирдлагын олон талт харилцааг эдийн засгийн аргаар зохицуулах

 • Бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх

 • Судалгаа шинжилгээний үндсэн арга зүйг практикт ашиглах

Мэргэжлийн хичээл

 • Санхүүгийн бүртгэл

 • Санхүүгийн менежмент

 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент

 • Корпорацийн санхүү

 • Банкны менежмент

 • Татвар

 • Зардлын бүртгэл

 • Засгийн газрын худалдан авалтын үйл ажиллагаа

 • Бизнесийн шинжилгээ, үнэлгээ

 • Удирдлагын бүртгэл

Төгсөгчдийн ажлын байр

 • Нягтлан бодогч, аудитор

 • Эдийн засагч, төсвийн шинжээч

 • Санхүүгийн менежер

 • Санхүүгийн шинжээч

 • Даатгал, эрсдэл хариуцсан менежер

 • Үнэт цаасны брокер дилер, андеррайтер

 • Төслийн менежер

 • Банкны эдийн засагч

 • Бизнесийн шинжээч

Манай оюутнуудын амжилт:

 • Менежментийн улсын олимпиадад хувийн амжилт, багийн дүнгээр тэргүүн, дэд, тусгай байрууд

 • Санхүүгийн менежментийн улсын олимпиадад III-р байр

 • “Эрдмийн шувуу” оюутны эрдэм шинжилгээний  I-VIII  хуралд тэргүүн, дэд, тусгай байр

 • Банкны менежментийн улсын олимпиадын тусгай байр

 • “Research challenge” хувьцааны үнэлгээний олон улсын тэмцээнд тусгай байр

Санхүүгийн менежмент хөтөлбөрийн онцлог, давуу тал
 

Санхүүгийн удирдлагын хөтөлбөр, мэргэжлийн багшлах бүрэлдэхүүнд хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчин 3 багш, үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй оролцогч 3 багш, татварын итгэмжлэгдсэн зөвлөх багш, мэргэшсэн нягтлан бодогч 2 багш, засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны зөвлөх 2 багш тус тус ажиллаж байна.