Тоон мэдээлэл

ШУТИС БуХС-ийн анги дэвшилтийн тоо хэмжээ