ШУТИС-ийн интернетийн орчинд олон нийтийн сүлжээг хязгаарлах тухай

: Мэдээ : 2018-09-28 12:31:37

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 5 сарын 23-ны өдрийн 138 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор,  2018 оны 9 сарын 18-ны Захирлын зөвлөлийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн дагуу ШУТИС-ийн интернетийн орчинд зарим олон нийтийн сүлжээнүүдийг (Facebook, Twitter, Instgram, Steam) ажлын өдрүүдэд 07:40-аас 19:30 цагийн хооронд хязгаарлах болсныг мэдэгдэж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ     -  http://www.legalinfo.mn/law/details/13368

 

Захиргаа хүний нөөцийн газар

Е-Нээлттэй институт