Буцах

Багшийн нэр: Ж.Нямаа

Эрдмийн цол, зэрэг: Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: Ахлах багш

Судалгааны чиглэл: Сэтгэл зүйн оношилгоо, зөвлөгөө, сэтгэлийн сэвээс үүдэлтэй стрессын сэтгэл зүй

Холбоо барих хаяг:

Утас: 90198292

И-мэйл: nyamaa12345@ must.edu.mn

Ажлын байр: ШУТИС-ийн V байр, 117 тоот

БОЛОВСРОЛ
2011 он. Доктор (Ph. D.), МБИС
2005 он. Магистр (Sc. M.) БИС
1998 он. Бакалавр (BA), НСДС
1994 он. Орос хэлний бэлтгэл факультет, ИАУДС

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
2014 оноос өнөөг хүртэл. ШУТИС-ийн БУХС-д ахлах багш                 
2013 он. ШУТИС-ийн НТС-д ахлах багш
2012 он. ШУТИС-ийн НТС-д багш
1998 он. ССДС, багш 
 
ШАГНАЛ
2006 он. БСШУЯ-ны Хүндэт жуух бичиг        
2004 он. МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль
                                                                                                                            
МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГИШҮҮНЧЛЭЛ
2012 оноос өнөөг хүртэл. Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэг   
 СУДАЛГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 • Сэтгэл судлалын онол, арга зүйн асуудал

 • Сэтгэц оношилгоо, сэтгэл зүйн зөвлөгөө

 • Сэтгэлийн сэвийн сэтгэл зүйн асуудал

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 
Эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдэв (Ph. D.)  

 • Монгол, орос хүүхдийн сэтгэлийн сэвээс үүдэлтэй стрессын сэтгэл зүйн үр дагавар (Psychological Consequences of Posttraumatic Stress in Mongolian and Russian Children), ОХУ, МБИС, Москва, 2011  

 Нэгэн сэдэвт бүтээл, сурах бичиг, гарын авлага

 • Монгол, орос хүүхдийн сэтгэлийн сэвээс үүдэлтэй стрессын сэтгэл зүйн үр дагавар (Psychological Consequences of Posttraumatic Stress in Mongolian and Russian Children). Нэг сэдэвт бүтээл. ОХУ, МБИС, Москва, 2011, 256 х.

 • Проектив арга. Онол ба хэрэглээ (Projective Method. Theory and Practice). Нэг сэдэвт бүтээл. Монгол улс, ШУТИС, Улаанбаатар, 2018, 248 х.

 • Сэтгэл судлал (Psychology). Сурах бичиг. Монгол улс, ШУТИС, Улаанбаатар, 2014, 114 х.

 • Сэтгэл судлалын үндэс (Fundamentals of Psychology). Сурах бичиг. Монгол улс, ШУТИС, Улаанбаатар, 2020, 258 х.

 • Ерөнхий сэтгэл судлал (General Psychology). Гарын авлага. Монгол улс, ШУТИС, Улаанбаатар, 2014, 160 х.

 • Роршахын арга (Rorschach Method). Гарын авлага. Монгол улс, ШУТИС, Улаанбаатар, 2017, 148 х.

 • Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны нэр томъёоны англи-монгол толь (English-Mongolian Dictionary of Psychological Science). Гарын авлага. Монгол улс, ШУТИС, Улаанбаатар, 2006, 100 х.

 • Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны нэр томъёоны орос-монгол толь (Russian-Mongolian Dictionary of Psychological Science). Гарын авлага. Монгол улс, ШУТИС, Улаанбаатар, 2006, 196 х.

 Хэвлэгдсэн өгүүлэл, илтгэлүүд

 • Бие махбодийн хүчирхийлэлд өртсөн бага ангийн сурагчдад бие хүний чанар төлөвших асуудал (Problems of Personality Qualities Formation in Elementary School-Age Children Who Have Experienced Physical Abuse) // Образование. Наука. Научные кадры. – 2011, – № 2, – С. 176-180. ОХУ, Москва, 2011

 • Бие махбодийн хүчирхийлэлд өртсөн бага ангийн сурагчдын оюуны үйлдлийн хөгжил (Development of Intellectual Operations in Elementary School-Age Pupils Who Have Experienced Physical Abuse) // Научно-теоретический журнал “Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта”. – 2011, – Т. 74, – № 4, – С. 67-70. ОХУ, Санкт-Петербург, 2011

 • Гэмтлийн туршлагатай бага ангийн хүүхдийн нийгэм-хүн ам зүйн тодорхойлолт (Socially-Demographic Characteristics of Elementary School-Age Children Who Have Traumatic Experience) // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2011, – Vol. 4, – № 11, – PP. 1658-1666. ОХУ, Новосибирск, 2011

 • Гэмтлийн туршлагатай хүүхдийн сэтгэцийн явцыг судалсан нь (A Study of Mental Tempo in Children Who Have Traumatic Experience) // Молодой ученый. – 2011, – Т. II, – № 8 (31), – С. 79-81. ОХУ, Чита, 2011

 • Иракаас буцаж ирсэн монголын ахмад дайчдын сэтгэлийн сэвээс үүдэлтэй стрессын эмгэг (Posttraumatic Stress Disorder in Mongolian Veterans Returning from Iraq) // Proceedings International Conference on Posttraumatic Stress Disorder in the Military Veteran. December 21-24, 2007. Edited by S.D. Kumar. – Calcutta, – India, – “Das Gupta”, – 2007, – PP. 732-735. India, Calcutta, 2007. Энэтхэг, Калькутта, 2007

 • Сэтгэлийн сэвтэй сургуулийн бага ангийн насны хүүхдүүдийн оюуны үйлдлийн хөгжлийн онцлог (Developmental Features of Intellectual Operations in Elementary School-Age Children Who Have Experienced Psychological Trauma) // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции “Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры, спорта и туризма”. 14-15 мая 2010 года. Ответственный редактор В.Д. Иванов. – Челябинск, – Российская Федерация, – “Издательский центр Южно-Уральского государственного университета”, – 2010, – С. 69-71. ОХУ, Челябинск, 2010

 • Сэтгэлийн сэвтэй хүүхдүүдийн бие хүний бүтэц (Structure of Personality Qualities in Children Who Have Experienced Psychological Trauma) // Наука и Школа. – 2011, – № 4, – С. 114-116. ОХУ, Москва, 2011

 • Сэтгэлийн сэвтэй хүүхдүүдийн оюун ухааны хөгжлийн онцлог (Intellectual Features in Children Who Have Psychological Trauma) // Материалы Международной научно-практической конференции “Личность в развивающемся образовательном пространстве”. Часть II. 4-5 мая 2010 года, Ответственный редактор С.И. Галяутдинова. – Уфа, – Российская Федерация, – “РИЦ Башкирского государственного университета”, – 2010, – С. 59-62. ОХУ, Уфа, 2010

 • Сэтгэлийн сэвтэй хүүхдүүдийн сэтгэцийн явцын онцлог (Features of Mental Tempo in Children Psychological Trauma) // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013, – Т. 134, – № 6, – С. 108-110. ОХУ, Томск, 2013

 • Танин мэдэхүйн өөр, өөр хэв маягтай хүүхдүүдийн сэтгэлийн сэвээс үүдэлтэй стрессыг харьцуулан судалсан нь (A Comparative Study of Posttraumatic Stress in Children with Different Cognitive Styles) // Материалы Y Международной научно-практической конференции молодых ученых “Русский язык – язык общения и профессии”. 27 апреля 2011 года. Ответственный редактор А.А. Позднякова. – Москва, – Российская Федерация, – “Издательство Московского педагогического государственного университета”, – 2011, – С. 69-72. ОХУ, Москва, 2011

 • Тархины органик гэмтэлтэй өвчтөнүүдийн сэтгэцийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтийг Роршахын аргаар судалсан нь (A Study of Mental Activities Disorders in Patients with Organic Brain Damages by Rorschach Method) // Материалы II Международной научно-практической конференции молодых ученых “Русский язык как иностранный: Проблемы формирования лингвистической и профессиональной компетенции”. 12 мая 2008 года. Ответственный редактор А.А. Позднякова. – Москва, – Российская Федерация, – “Издательство Московского педагогического государственного университета”, – 2008, – С. 172-178. ОХУ, Москва, 2008 

 • Хүүхдүүдийн сэтгэцийн хэмнэлд сэтгэлийн сэвээс үүдэлтэй стрессын үзүүлэх нөлөө (Influence of Posttraumatic Stress on Mental Tempo in Children) // Преподаватель XXI век. – 2011, – № 4, – Часть 1, – С. 170-172. ОХУ, Москва, 2011