БЗС-ийн сургалтын төлбөр (буцалтгүй тусламж)-аар 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд сурал

: 2018-12-22 00:20:21
  1. 2018-2019 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын ҮГДүн
  2. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон актын сунгалт
  3. Өрхийн 3 оюутны 1 бол бусад 2 оюутны сурч байгаа тухай тодорхойлолтыг харъяа сургуулиас нь авчрах
  4. Төлбөрийн нэхэмжлэх (хаврын хичээл сонголт-2 хийгдсэний дараа)
  5. Сонгосон хичээлийн жагсаалт (хаврын хичээл сонголт-2 хийгдсэний дараа)
 Дээрх материалыг  2019 оны 01-р сарын 05-наас 01-р сарын 13-ны хооронд Сургалтын албанд өгч хянуулан, шалгуур хангасан тохиолдолд  хичээл сонголт-2 хийх эрхээ нээлгэх боломжтой.
АНХААРАХ НЬ:
  • Утасны дугаар нь шинэчлэгдсэн бол сургалтын албанд тэмдэглүүлнэ.
  • БЗС-ийн санхүүжилтийн зөрүүг хувиараа төлнө.
  • Жилийн чөлөөнөөс ирж байгаа бол өргөдөл өгнө.
  • Сургалт эрхлэх зөвшөөрөл дэх (4 жил) хугацаанаас илүү санхүүжилт олгохгүй.
БУХС-ийн Сургалтын алба
2018.12.20 өдөр